Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 182/2020, (162/2021)

Naslov angleškega prevoda: Decision on the emergency measures in personnel administration required for smooth operations of educational institution

Velja od: 10. 12. 2020

Ne velja od: 8. 10. 2021

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3198?sop=2020-01-3198

Opomba:
S tem sklepom se zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov in izvajanja izobraževanja na daljavo v šolskem letu 2020/2021 določajo naslednji nujni kadrovski ukrepi:
  • normativi za delovno mesto tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V, vzdrževalec računalniške opreme VII/1, računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti in zmanjšanje ur učne obveznosti učitelju, ki ima znanja s področja informacijsko komunikacijske oziroma digitalne tehnologije ter kompetence za strokovno podporo učiteljem pri uporabi te tehnologije,
  • sodelovanje učiteljev, zaposlenih v javnem zavodu Center šolskih in obšolskih dejavnosti, pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcih in šolah ter
  • začasno oziroma občasno delo študentov.


URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12258


<<<