Sklep o organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela in ocenjevanju znanja dijakov v srednjih šolah v šolskem letu 2020/2021

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 182/2020

Naslov angleškega prevoda: Decision on the organisation of lessons and assessment of upper secondary students in the school year 2020/2021

Velja od: 11. 12. 2020

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3199?sop=2020-01-3199

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12261


<<<