Sklep o podaljšanju statusa študentom višjih strokovnih šol in napredovanju v višji letnik

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 57/2021

Naslov angleškega prevoda: Decision on granting status extention to higher vocational college students and progressing to a higher year

Velja od: 12. 4. 2021

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1158?sop=2021-01-1158

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12347


<<<