Sklep o potrditvi delovnega zvezka POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 2, delovni zvezek za slovenščino v 2. letniku poklicnega izobraževanja

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 36/2003

Naslov angleškega prevoda: Decision approving the workbook POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 2, delovni zvezek za slovenščino v 2. letniku poklicnega izobraževanja

Velja od: 16. 4. 2003

Ne velja od: 31. 8. 2008

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200336&stevilka=1639

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE3662