Sklep o potrditvi učbenika: DRUŽBA 4, učbenik za družbo v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 98/2002

Naslov angleškega prevoda: Decision approving the textbook DRUŽBA 4, a social science textbook for the fourth grade of nine-year elementary schools

Velja od: 20. 11. 2002

Ne velja od: 31. 8. 2005

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200298&stevilka=4913

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE3315