Sklep o potrditvi učbenika HRANOSLOVJE

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 68/2001

Velja od: 18. 8. 2001

Ne velja od: 31. 8. 2006

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200168&stevilka=3669

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE2469