Sklep o potrditvi učbenika: IRODALOM 5, učbenik za književnost pri madžarščini kot materinščini v 5. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 10/2003

Naslov angleškega prevoda: Decision approving the textbook IRODALOM 5, učbenik za književnost pri madžarščini kot materinščini v 5. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja

Velja od: 30. 1. 2003

Ne velja od: 31. 8. 2008

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200310&stevilka=349

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE3476