Sklep o potrditvi učbenika MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 10, Tankönyv, učbenik za madžarščino kot materni jezik v 2. in 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja dvojezične srednje šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 119/2004

Naslov angleškega prevoda: Decision approving the textbook MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 10, Tankönyv, učbenik za madžarščino kot materni jezik v 2. in 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja dvojezične srednje šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Velja od: 5. 11. 2004

Ne velja od: 31. 8. 2009

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004119&stevilka=4980

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE5215