Sklep o potrditvi učbenika: MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE 9, učbenik za matematiko v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 51/2005

Naslov angleškega prevoda: Decision Approving the Textbook: MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE 9, a textbook for mathematics in the ninth grade of nine-year elementary schools

Velja od: 23. 5. 2005

Ne velja od: 31. 8. 2008

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200551&stevilka=2087

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE5777