Sklep o potrditvi učbenika Materiali v tehniki

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 38/2003

Naslov angleškega prevoda: Decision approving the textbook Materiali v tehniki

Velja od: 25. 4. 2003

Ne velja od: 31. 8. 2008

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200338&stevilka=1792

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE3787