Sklep o potrditvi učbenika PRISMA 4, LA LETTERATURA DEL SETTECENTO, učbenik za italijanščino kot materni jezik v 3. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 119/2004

Naslov angleškega prevoda: Decision approving the textbook PRISMA 4, LA LETTERATURA DEL SETTECENTO, učbenik za italijanščino kot materni jezik v 3. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre

Velja od: 5. 11. 2004

Ne velja od: 31. 8. 2009

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004119&stevilka=4964

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE5199