Sklep o potrditvi učbenika SODOBNA ZGODOVINA, Učbenik, Zgodovina za 4. letnik gimnazijskega izobraževanja

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 61/2003

Naslov angleškega prevoda: Decision approving the textbook SODOBNA ZGODOVINA, Učbenik, Zgodovina za 4. letnik gimnazijskega izobraževanja

Velja od: 26. 6. 2003

Ne velja od: 31. 8. 2008

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200361&stevilka=3023

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE4026