Sklep o potrditvi učbenika: SVET PREGLEDNIC, učbenik za poslovno informatiko v 3. letniku programa administrator in 2. letniku ekonomskega tehnika

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 71/2003

Naslov angleškega prevoda: Decision approving the textbook: SVET PREGLEDNIC, učbenik za poslovno informatiko v 3. letniku programa administrator in 2. letniku ekonomskega tehnika

Velja od: 21. 7. 2003

Ne velja od: 31. 8. 2008

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200371&stevilka=3470

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE4150


<<<