Sklep o potrditvi učbenika SVET, učbenik za geografijo v 2. letniku gimnazijskega, srednjega tehniškega oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja, v programih z 140 in več urami

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 87/2004

Naslov angleškega prevoda: Decision approving the textbook SVET, učbenik za geografijo v 2. letniku gimnazijskega, srednjega tehniškega oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja, v programih z 140 in več urami

Velja od: 6. 8. 2004

Ne velja od: 31. 8. 2009

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200487&stevilka=3927

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE5012