Sklep o potrditvi učbenika THEMEN AKTUELL 1, Kurschbuch, učbenik za nemščino kot 2. tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 41/2004

Naslov angleškega prevoda: Decision approving the textbook THEMEN AKTUELL 1, Kurschbuch, učbenik za nemščino kot 2. tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja

Velja od: 22. 4. 2004

Ne velja od: 31. 8. 2009

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200441&stevilka=1784

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE4680