Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM, berilo za književnost pri slovenščini v 2. razredu osemletne in v 3. razredu devetletne osnovne šole

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 33/2002

Velja od: 12. 4. 2002

Ne velja od: 31. 8. 2008

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200233&stevilka=1397

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE2847