Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SMART 2 ELEMENTARY, Workbook, delovni zvezek

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 63/2001

Velja od: 1. 8. 2001

Ne velja od: 31. 8. 2003

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200163&stevilka=3350

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE2389