Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SVET ŠTEVIL 3, delovni zvezek za matematiko v 3. razredu devetletne osnovne šole

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 37/2001

Velja od: 17. 5. 2001

Ne velja od: 31. 8. 2004

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200137&stevilka=2152

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE2173