Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TOUCHSTONE NEW 1, Angleški jezik 1, delovni zvezek za angleščino v 5. razredu osemletne osnovne šole

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 43/2002

Velja od: 17. 5. 2002

Ne velja od: 31. 8. 2008

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200243&stevilka=2043

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE3029