Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo UNO DUE TRE, SCOPRILA DA TE, Matematica per la prima classe dell scoula elementare novennale, parte prima e seconda, delovni učbenik za matematiko v 1. razredu devetletne osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem območju slovenske Istre, EN DVA TRI ODKRIJ JO TI, delovni učbenik za matematiko v 1. razredu osnovne šole (naslov izvirnika)

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 3/2002

Velja od: 15. 1. 2002

Ne velja od: 31. 8. 2005

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20023&stevilka=116

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE2675