Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole SOLFEGGIO 1, učbenik za pouk solfeggia v 1. letniku

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 33/2002

Velja od: 12. 4. 2002

Ne velja od: 31. 8. 2007

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200233&stevilka=1473

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE2923


<<<