Sklep o potrditvi učnega gradiva: Hidravlika

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 52/2003

Naslov angleškega prevoda: Decision approving the teaching material: Hidravlika

Velja od: 4. 6. 2003

Ne velja od: 31. 8. 2006

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200352&stevilka=2657

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE3967