Sklep o potrditvi učnega gradiva: Osnove geomehanike

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 82/2003

Naslov angleškega prevoda: Decision approving the teaching material: Osnove geomehanike

Velja od: 21. 8. 2003

Ne velja od: 31. 8. 2008

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200382&stevilka=3944

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE4192