Sklep o potrditvi učnega gradiva Osnove strojništva 1

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 119/2004

Naslov angleškega prevoda: Decision approving the teaching material Osnove strojništva 1

Velja od: 5. 11. 2004

Ne velja od: 31. 8. 2009

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004119&stevilka=4981

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE5216


<<<