Sklep o potrditvi učnega gradiva: Statistika za srednje šole

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 82/2004

Naslov angleškega prevoda: Decision approving the teaching material: Statistika za srednje šole

Velja od: 27. 7. 2004

Ne velja od: 31. 8. 2009

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200482&stevilka=3634

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE4931