Sklep o potrditvi učnega gradiva: Vrtnarstvo

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 107/2003

Naslov angleškega prevoda: Decision approving the teaching material: Vrtnarstvo

Velja od: 6. 11. 2003

Ne velja od: 31. 8. 2009

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003107&stevilka=4706

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE4294