Sklep o potrditvi učnega sredstva FIZIKALNA ENCIKLOPEDIJA, SNOV IN SVET DELCEV, 8. DEL, zbirka prosojnic

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 63/2001

Velja od: 1. 8. 2001

Ne velja od: 31. 8. 2006

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200163&stevilka=3402

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE2441