Sklep o potrditvi učnega sredstva MATEMATIKA NA MATURI, Odgovori na vprašanja in zbirka nalog na osnovni ravni maturitetnega kataloga, učno sredstvo

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 93/2001

Velja od: 24. 11. 2001

Ne velja od: 31. 8. 2007

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200193&stevilka=4676

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE2601


<<<