Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVAR BALETNIH STROKOVNIH IZRAZOV

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 46/2000

Velja od: 31. 5. 2000

Ne velja od: 31. 8. 2005

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200046&stevilka=2244

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE1203