Sklep o potrditvi učnega sredstva: UVOD V PROGRAMIRANJE V PROGRAMSKEM OKOLJU DELPHI

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 30/2001

Velja od: 26. 4. 2001

Ne velja od: 31. 8. 2006

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200130&stevilka=1842

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE2128


<<<