Sklep o potrditvi zbirke nalog SLOVENŠČINA-JEZIK NA MATURI, zbirka nalog za slovenščino ? jezik v 4. letniku gimnazijskih programov

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 65/2004

Naslov angleškega prevoda: Decision approving the collection of exercises SLOVENŠČINA-JEZIK NA MATURI, zbirka nalog za slovenščino - jezik v 4. letniku gimnazijskih programov

Ne velja od: 31. 8. 2009

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200465&stevilka=2950

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE4740