Sklep o prilagoditvah izvedbe zaključnega izpita v zimskem izpitnem roku v šolskem letu 2020/2021

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 13/2021

Naslov angleškega prevoda: Decision on the rights and duties pertaining to the final examination winter term in the school year 2020/2021

Velja od: 30. 1. 2021

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0310?sop=2021-01-0310

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12305


<<<