Sklep o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2021/2022

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 194/2021

Naslov angleškega prevoda: General and vocational Matura adjustment in the school year 2021/2022 Decision

Velja od: 11. 12. 2021

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3821?sop=2021-01-3821

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12563


<<<