Sklep o prilagoditvi zimskega roka poklicne mature v šolskem letu 2021/2022

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 172/2021

Naslov angleškega prevoda: Decision on the vocational matura winter term adjustments in the school year 2021/2022

Velja od: 30. 10. 2021

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3371?sop=2021-01-3371

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12524


<<<