Sklep o sestavi izpitnih komisij v zimskem izpitnem roku v šolskem letu 2021/2022

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 10/2022

Naslov angleškega prevoda: Decision on winter term examination board composition 2021/2022 school year

Velja od: 22. 1. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0117?sop=2022-01-0117

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12656


<<<