Sklep o soglasju k izobraževalnim programom v visokem izobraževanju

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 72/1993

Velja od: 1. 1. 1994

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE1688


<<<