Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Univerzi na Primorskem v študijskem letu 2007/2008

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 38/2007

Naslov angleškega prevoda: Approval for the numerus clausus at University of Primorska in the academic year 2007/2008

Velja od: 26. 4. 2007

Ne velja od: 30. 9. 2008

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200738&stevilka=2093

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE7131


<<<