Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2000/2001

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 36/2000

Velja od: 11. 5. 2000

Ne velja od: 30. 9. 2001

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200036&stevilka=1700

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE1002


<<<