Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za management v Kopru v študijskem letu 2002/2003

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 35/2002

Velja od: 19. 4. 2002

Ne velja od: 30. 9. 2003

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200235&stevilka=1654

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE3004


<<<