Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za management v Kopru v študijskem letu 2003/2004

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 39/2003

Naslov angleškega prevoda: Decision granting consent to enrolment limitations for the School of Management in Koper in the 2003/2004 academic year

Velja od: 28. 4. 2003

Ne velja od: 30. 9. 2004

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200339&stevilka=1907

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE3809


<<<