Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za zdravstvo Novo mesto v študijskem letu 2010/2011

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 33/2010

Naslov angleškega prevoda: Approval for the numerus clausus at School of Health Science Novo mesto, in the academic year 2010/11

Velja od: 23. 4. 2010

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201033&stevilka=1617

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE8472


<<<