Sklep o soglasju k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske študijske programe v študijskem letu 1997/98

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 77/1996

Velja od: 28. 12. 1996

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199677&stevilka=4156

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE1701


<<<