Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje nacionalnega preverjanja znanja v osnovnih šolah v šolskem letu 2021/2022

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 52/2022

Naslov angleškega prevoda: Decision on the measures designed to carry out the national assessment uninterrupted in basic schools in the 2021/2022 school year

Velja od: 30. 4. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1090?sop=2022-01-1090

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12804


<<<