Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2020/2021

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 182/2020

Naslov angleškega prevoda: Decision on measures for smooth provision of educational activities in basic schools in the school year 2020/2021

Velja od: 11. 12. 2020

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3201?sop=2020-01-3201

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12263


<<<