Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2021/2022

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 3/2022

Naslov angleškega prevoda: Decision on measures for uninterrupted educational activities in basic schools in the school year 2021/2022

Velja od: 7. 1. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0019?sop=2022-01-0019

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12520