Sklep o uskladitvi pridobljenih strokovnih in znanstvenih naslovov

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 58/1999

Velja od: 21. 7. 1999

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199958&stevilka=2740

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE252


<<<