Sklep o usklajenih zneskih vajeniških nagrad

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 41/2022

Naslov angleškega prevoda: Apprentice bonus adjusted amounts Decision

Velja od: 24. 3. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0787?sop=2022-01-0787

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12766


<<<