Sklep o ustanovitvi Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 114/2009, 57/2015

Naslov angleškega prevoda: Resolution on the Funding of the Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education

Velja od: 1. 1. 2010

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_612