Sklep o vzgojnem programu za dijaške domove

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 11/2000, 5/2012

Velja od: 11. 2. 2000

Ne velja od: 23. 1. 2012

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200011&stevilka=540

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE624