Splošni akt o evidenci registriranih in kategoriziranih športnikov

Vrsta predpisa: drugo

Uradni list: 28/2021

Naslov angleškega prevoda: General Act on the Register of Registered and Categorised Athletes

Velja od: 12. 3. 2021

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0557?sop=2021-01-0557

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4850